Pages

Don't judge a book by its cover
हंस: श्वेतो बक: श्वेत:
को भेदो बकहंसयो: |
नीरक्षीरविवेके तु
हंसो हंस: बको बक: ||

Hansaha shvetaha bakaha shvetaha
Ko bhedo baka hansayoho |
Neerksheer viveke tu
Hanso hansaha bko bakaha ||

हंस आणि बगळा दोघेही पांढऱ्या रंगाचे असतात. मग त्यांच्यात फरक तो कोणता?
दूध आणि पाणी यातील फरक जो ओळखू शकतो तोच हंस आणि दूसरा तो बगळा असा या दोघांत भेदाभेद करता येतो.

Both the swan and the cranes are white in color.
Then what is the difference between swan and crane?
When they differentiate between milk and water the difference came into the picture.
As only the swans can recognize milk and not the cranes.

Noting Hill

https://www.blogger.com/profile/11517940581168288195

No comments: