Pages

Greatness of trees





छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे |
फलान्यपि परार्थाय वृक्षा: सत्पुरुषा इव ||

flaanyapi praarthay vrukshaha stpursha ev ||

तळपणाऱ्या सुर्याखाली उभे राहून झाडे आपल्याला सावलीच देतात असे नाही तर फळे फुलेही देतात.
झाडांचे हे वागणे खरोखर सत्पुरुषांसारखे असते.

The trees stand under the sun but they give shadow to others. They also provide fruits to others. Their behavior is always complaisant.

Swachchand

No comments: