Pages

Real nourishment to our mind and bodyमात्रा समं नास्ति शरीरपोषणम्
चिन्तासमं नास्ति शरीरशोषणम्|
मित्र विना नास्ति शरीरतोषणम्
विद्यां विना नास्ति शरीरभूषणम्||

maatraa smam naasti shreerposhanam
chintasmam naasti shreershoshanam|
mitra vina naasti shreertoshnam
vidyam vina naasti shreerbhooshanam||

कावळा कमळाच्या आनंद उपभोगत नाही, हंस डबक्यातील पाण्यात डुंबत नाही, मूर्खांना विद्वानांच्या सानिध्यात रमावेसे वाटत नाही, नोकरांना सिंहासनावर बसावेसे वाटत नाही, दुष्टांना सज्जनांसह रहावेसे वाटत नाही तर शूद्रांची सेवा करावीशी वाटते. ज्याचं जो मूळ स्वभाव असतो, तो त्याच्यापासून कधीही दूर राहू शकत नाही.

There is no one else who can nourish the body like a mother. There is nothing else that exploits the body as a concern. There is no one who delights our mind without a friend, and one can never adorn with anything except knowledge.


Swachchand

No comments: