Pages

No one can stay away from their original behavior or nature.काक: पद्मवने रतिं न कुरुते, हंसो न कूपोदके
मूर्ख: पण्डितसंगमे न रमते, दासो न सिंहासने|
दृष्ट: सज्जनसंगमं न सहते, नीचं जनं सेवते
या यस्य प्रकृति: स्वभावनियता, केनापि न त्यज्यते||

kaakaha pdmavne rtim n kurute, hanso n koopodke
moorkh: pnditsangme n ramate, daso n sinhasne|
drusht: sjjanasangamam n sahate, neecham janam sevte
yaa ysya prkruti: svbhavniytaa, kenaapi n tyajyate||


कावळा कमळाच्या आनंद उपभोगत नाही, हंस डबक्यातील पाण्यात डुंबत नाही, मूर्खांना विद्वानांच्या सानिध्यात रमावेसे वाटत नाही, नोकरांना सिंहासनावर बसावेसे वाटत नाही, दुष्टांना सज्जनांसह रहावेसे वाटत नाही तर शूद्रांची सेवा करावीशी वाटते. ज्याचं जो मूळ स्वभाव असतो, तो त्याच्यापासून कधीही दूर राहू शकत नाही.

The crow does not enjoy the lotus garden, the swan does not play into a puddle of mud, fools do not want to sit with the wise men, servants do not want to sit on thrones, the wicked do not want to be with the gentlemen. No one can stay away from their original behavior or nature.

Swachchand

No comments: