Pages

Save treesवृक्षसंरक्षणं कार्यं पुत्रवत् मानवै: सदा ।

छायफलप्रदानेन वृक्षा रक्षन्ति मानवम्।।

Vrukshasanrakshanam karyam putravat maanavaihi sadaa|
Chhayafalaprdaanen vrukshaa rkshanti maanavam||

वृक्षाची मुले असल्याप्रमाणे आपण वृक्षांचे संरक्षण केले पाहिजे कारण वृक्षच आपल्याला सावली, फळे व फुले देऊन आपले रक्षण करतात.

We should protect the trees like our children because the trees protect us by giving us shade, fruits, and flowers.

Swachchand

No comments: