Pages

Think before acting

 


दृष्टीपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलं ।
सत्यपूतां वदेत् वाणीं मन:पूतं समाचरेत् ।।

Drushtipootam nyset paadam vstrpootam pibet jalam|
Styapootam vadet vaaneem manahapootam smaacharet||

डोळ्याने पारखून पाहिल्याशिवाय पाय ठेवू नये, वस्त्राने गाळून घेतल्याशिवाय पाणी पिऊ नये, खरेपणाने पवित्र असलेले शब्द बोलावे आणि विचारपूर्वक वागणूक करावी.

Do not set foot without examining the road with eyes, do not drink water without being filtered through a cloth, speak words that are truly sacred, and behave thoughtfully.

Swachchand

No comments: